7
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
CENTRAL REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

ข้อมูลระบบโทรมาตร

image

  โทรมาตรขนาดเล็ก 200 สถานี

 

image

โทรมาตรขนาดเล็ก 127 สถานี

NEON

image

โครงการวัดปริมาณน้ำแบบอัตโนมัติ

(อยู่ระหว่างทดลอง)

image

โทรมาตรชลประทาน 100 สถานี

 

image

สถานีโทรมาตรของ

การประปาส่วนภูมิภาค

image

คลังข้อมูลและภูมิอากาศแห่งชาติ

NHC