14 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
CENTRAL REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
         
ที่อยู่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง(สำนักงานชลประทานที่ 12) 
ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  17150
โทรศัพท์  056-405101  ,  โทรสาร  056-405102
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายสมภพ อินต๊ะรักษา ผู้อำนวยการศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง (ผอช.ภาคกลาง) 084-8746055
นายสุรพล  ทองคำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยา (ปอ.อช.ภาคกลาง) 085-0650596
นายปิติ  ใฝ่กระโทก หัวหน้าฝ่ายติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ (ตว.อช.ภาคกลาง) 090-4348537
นายปราโมท สุขมั่น หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิติ (วป.อช.ภาคกลาง) 089-0170379
จ่าสิบโทชัยศักดิ์ โอปลอด หัวหน้างานบริหารทั่วไป (บท.อช.ภาคกลาง) 083-7709541