1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
CENTRAL REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

เกี่ยวกับศูนย์อุทกวิทยา

 

image

โครงสร้างภายใน

ศอช.ภาคกลาง

image

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภายใน ศอช.ภาคกลาง

image

หน้าที่และภารกิจ

ของ ศอช.ภาคกลาง

image

คำรับรอง/ประกาศ/คำสั่ง

หนังสือเวียน

image

รายชื่อสถานีสำรวจอุตุฯอุทกวิทยา

ศอช.ภาคกลาง(ปีน้ำ 2562)

image

รายชื่อสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก

ของ ศอช.ภาคกลาง

image

ราคาศูนย์เสาระดับ

(B.M.)

image

บัญชีและกรอบครุภัณฑ์

ศอช.ภาคกลาง

image

ระบบฐานข้อมูล

อุตุ-อุทก

image

ระบบบันทึกระดับน้ำ

 

image

แผนที่ลุ่มน้ำในเขตความรับผิดชอบ
ศอช.ภาคกลาง(ปีน้ำ 2562)

image

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานี

โทรมาตรขนาดเล็ก