4-17
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน
CENTRAL REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

กราฟเปรียบเทียบระดับน้ำสูงสุดรายวัน ลุ่มน้ำภาคกลาง

ลำดับ
รหัส
แม่น้ำ/คลอง
บ้าน
อำเภอ
จังหวัด
ข้อมูล
1
C.2
แม่น้ำเจ้าพระยา
ค่ายจิรประวัติ
เมือง
นครสวรรค์
2
C.3
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านบางพุดทรา
เมือง
สิงห์บุรี
3
C.7A
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านบางแก้ว
เมือง
อ่างทอง
4
C.13
แม่น้ำเจ้าพระยา
เหนือเขื่อนเจ้าพระยา
สรรพยา
ชัยนาท
5
C.13
แม่น้ำเจ้าพระยา
ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา
สรรพยา
ชัยนาท
6
C.29A
แม่น้ำเจ้าพระยา
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
บางไทร
พระนครศรีอยุธยา
7
C.35
แม่น้ำเจ้าพระยา
บ้านป้อม
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
8
C.36
คลองบางหลวง
บ้านบางหลวงโดด
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
9
C.37
คลองบางบาล
บ้านบางบาล
บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
10
Ct.2A
แม่น้ำสะแกกรัง
บ้านหาดทนง
เมือง
อุทัยธานี
11
Ct.4
น้ำแม่วงก์
บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ลาดยาว
นครสวรรค์
12
Ct.5A
น้ำแม่วงก์
บ้านปางมะค่า
ขาณุวรลักษบุรี
กำแพงเพชร
13
Ct.7
คลองโพธิ์
บ้านใหม่คลองเจริญ
แม่เปิน
นครสวรรค์
14
Ct.9
ห้วยทับเสลา
บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
ลานสัก
อุทัยธานี
15
Ct.19
ห้วยตากแดด
บ้านดอนใหญ่
เมือง
อุทัยธานี
16
N.67
แม่น้ำน่าน
วัดเกยไชยเหนือ
ชุมแสง
นครสวรรค์
17
P.17
แม่น้ำปิง
บ้านท่างิ้ว
บรรพตพิสัย
นครสวรรค์
18
S.5
แม่น้ำป่าสัก
รพ.ปัจมาธิราชอุทิศ
พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
19
S.9
แม่น้ำป่าสัก
บ้านป่า
แก่งคอย
สระบุรี
20
S.14
ลำสนธิ
บ้านท่ารวก
ชัยบาดาล
ลพบุรี
21
S.26
แม่น้ำป่าสัก
ท้ายเขื่อนพระรามหก
ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
22
S.28
แม่น้ำป่าสัก
ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
พัฒนานิคม
ลพบุรี
23
S.43
แม่น้ำป่าสัก
บ้านพูลทรัพย์
ชัยบาดาล
ลพบุรี